Kvalitātes, vides politikas un mērķu īstenošanā tiek piemēroti šādi principi:


a)    katra iesaistīšanās Integrētās vadības sistēmas uzturēšanā, pilnveidošanā atbilstoši kompetencei un ISO 9001:2015 un  ISO           14001:2015 prasībām; 
b)    palielināt personāla izpratni par uzņēmumā notiekošajiem procesiem, 
c)    savstarpēja informācijas apmaiņas nodrošināšana starp darbiniekiem un  ārējām ieinteresētajām pusēm ; 
d)    uzlabot produktu, procesu un pakalpojumu kvalitāti, kas nozīmē paaugstināt klientu apmierinātības līmeni, uzlabot                      produktivitāti un optimizēt izmaksas; 
e)    sistemātiska visu darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana;
f)     skaidri noteikti personāla pienākumi un atbildība, kas ļauj darbiniekiem vieglāk iekļauties organizācijas darbībā.
g)    regulāra darbības pašanalīze, atklāto problēmu izvērtēšana un novēršana; 
h)    samazināt brāķa un kļūdu iespējas, 
i)     organizācijas „vājo vietu” identificēšana, kas palīdz nodrošināt tās darbības nepārtrauktu uzlabošanu
j)     sekmēt darba vides sakārtošanu;
k)    mazināt apkārtējās vides piesārņojumu;
l)     lietderīgi izmantot izejmateriālus un energoresursus;
m)   paaugstināt darbinieku vides aizsardzības zināšanu līmeni, lai samazinātu negadījumus, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz          vidi;
n)    ievērot vides aizsardzības likumdošanas un citas prasības;
o)    nepārtraukti strādāt pie vides aizsardzības sistēmas uzlabošanas;


Uzņēmuma mērķiem atbilstošas kvalitātes un vides politikas nodrošināšana.


   Visi uzņēmuma darbinieki ir iepazīstināti ar uzņēmuma kvalitātes un vides  politiku, tā ir atspoguļota darba telpās redzamajā dokumentācijā, kā arī uzņēmuma mājas lapā.
   Ne retāk kā reizi gadā, kad tiek veikts uzņēmuma iekšējais audits, tiek vērtēti kvalitātes un vides  nodrošināšanas aspekti un apkārtējās vides politikas aspekti, kā arī noteikti mērķi turpmākajam periodam.
   Standartā ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015  noteiktās prasības ir piemērojamas uzņēmuma darbības jomai.
   Visi darbi tiek veikti saskaņā ar reglamentētiem ārējiem un iekšējiem normatīviem un klientu noteiktām prasībām.